தமிழ் நாடு அரசின் வேலை வாய்ப்பு கல்வி ..ஓவிய ஆசிரியர் (Free hand outline model drawing ), தையற்கலை ஆசிரியை (Cutting & Embroidering), வேளாண்மையியல் (Agriculture) Application Download Last Date: 2023-06-15

Address:

தமிழ்நாடு அரசின் வேலை வாய்ப்பு
மற்றும் சுயவேலை வாய்ப்பு பயிற்சி


தமிழ்நாடு ஓவியம் தொழிற்பயிற்சிமையம்

நெ . 5, புதிய பேருந்து நிலையம் பின்புறம், Chakravarthi Tower, சோளிங்கர்,ராணிப்பேட்டை, வேலுர் மாவட்டம் - 631102.

Cell : 9884493468


Cell : 9655733468