தமிழ் நாடு அரசின் வேலை வாய்ப்பு கல்வி ..ஓவிய ஆசிரியர் (Free hand outline model drawing ), தையற்கலை ஆசிரியை (Cutting & Embroidering), வேளாண்மையியல் (Agriculture) Application Download Last Date: 2023-06-15

ஓவிய ஆசிரியர் (Free hand outline model drawing ) பயிற்சி கட்டணம் - Rs 3650 /-

தையற்கலை ஆசிரியை (Cutting & Embroidering) பயிற்சி கட்டணம் - Rs 3600 /-

வேளாண்மையியல் (Agriculture) பயிற்சி கட்டணம் - Rs 3700 /-