தமிழ் நாடு அரசின் வேலை வாய்ப்பு கல்வி ..ஓவிய ஆசிரியர் (Free hand outline model drawing ), தையற்கலை ஆசிரியை (Cutting & Embroidering), வேளாண்மையியல் (Agriculture) Application Download Last Date: 2023-06-15